BESTSELLEROWA PROMOCJA

KLIKNIJ i zobacz 25 najlepszych tytułów z 25% rabatem!

Regulamin Księgarni Tolle.pl

Poniższy regulamin obowiązuje do 24.12.2014.

I. Rodzaj i zakres świadczonych usług

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

III. Rejestracja

IV. Warunki zawierania umowy

V. Reklamacje

VI. Klub Tolle.pl

VII. Postanowienia końcowe

I. Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem księgarni internetowej Tolle.pl sprzedaży towarów znajdujących się w jego ofercie.

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

1.a) Kodeksu cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)

1.b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104)

1.c) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.)

1.d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

a) Sprzedawca - podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROFECT Paweł Królak z siedzibą w Lublinie, przy ul. Startowa 14/97, 20-352 Lublin, NIP: 821-229-19-92, REGON: 060374691, wpisaną do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin ewidencji gospodarczej pod numerem 92075, właściciel serwisu internetowego Księgarnia Tolle.pl znajdującego się pod adresem elektronicznym www.tolle.pl., dokonujący za pośrednictwem sprzedaży towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

b) Księgarnia - serwis internetowy Księgarnia Tolle.pl znajdująca się pod adresem elektronicznym www.tolle.pl, stanowiący własność i prowadzony przez Sprzedawcę.

c) Użytkownik - należy przez to rozumieć zarejestrowaną osobę fizyczną (konsument) bądź osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów towarów w Księgarni.

d) Klubowicz - zarejestrowany członek Klubu Tolle.pl, którym może być Użytkownik lub każda osoba korzystająca z serwisu internetowego Księgarni.

e) Czas realizacji Zamówienia - liczba dni roboczych, w jakich Księgarnia zrealizuje Zamówienie Użytkownika. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas konieczny na dostarczenie zamówionych towarów na adres wskazany przez Użytkownika w sposób określony w Zamówieniu.

f) Rejestracja - czynność polegająca na podaniu przez osobę korzystającą z serwisu internetowego Księgarni swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności oraz wyrażeniu zgody na ich treść. Z chwilą Rejestracji osoba korzystająca z serwisu internetowego Księgarni uzyskuje status Użytkownika.

g) Zamówienie - zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu elektronicznego formularza zamówienia ("Koszyk"), poprzedzone akceptacją wyboru towarów przez Użytkownika oraz wyborem formy płatności i formy dostawy towarów. Po dokonaniu powyższych czynności Sprzedawca potwierdza Zamówienie przez przesłanie właściwej wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

h) Płatność - czynność dokonywana przez Użytkownika po akceptacji Zamówienia polegająca na zapłacie wskazanej ceny towaru oraz kosztów dostarczenia. Brak dokonania przez Użytkownika płatności jest równoznaczne z rezygnacją z Zamówienia.

i) Dane osobowe - zestaw danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Korzystanie z serwisu internetowego Księgarni może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie z serwisu internetowego Księgarni jest możliwe przy użyciu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

4. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika w Księgarni jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą złożenia Zamówienia oraz dokonania Płatności zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6. Zdjęcia towarów zamieszczanych w serwisie internetowym Księgarni są przykładowe i służą prezentacji konkretnych pozycji czytelniczych. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi towarami (pozycjami) dostarczane są w szczególności przez wydawców, twórców lub pochodzą od Sprzedawcy.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oceny zamieszczane pod poszczególnymi towarami (pozycjami) pochodzą od osób korzystających z serwisu internetowego Księgarni i w celu uniknięcia umieszczenia treści niezgodnych z prawem przed publikacją mogą być moderowane przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium całej Rzeczpospolitej oraz na terytorium całego świata.

III. Rejestracja

1. Rejestracja osoby korzystającej z serwisu internetowego Księgarni dokonywana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone na czerwono, których wypełnienie jest obowiązkowe dla realizacji Zamówienia oraz pola oznaczone na czarno, których wypełnienie nie jest obowiązkowe, chyba że jest to uzależnione od szczególnych okoliczności.

2. W formularzu rejestracyjnym osoba korzystająca z serwisu internetowego Księgarni podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez osobę korzystającą z serwisu internetowego Księgarni jest równoznaczne ze złożeniem przez nią oświadczenia, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym

b) zapoznała się oraz akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności

c) zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu

4. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym przez osobę korzystającą z serwisu internetowego Księgarni, Sprzedawca przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z podaniem hasła, które osoba korzystająca z serwisu internetowego Księgarni sama określiła.

5. Z chwilą dokonania Rejestracji osoba korzystająca z serwisu internetowego Księgarni uzyskuje status Użytkownika i staje się posiadaczem konta, na które loguje się przy użyciu hasła, które sama określiła. Każde kolejne Zamówienie Użytkownik składa ze swojego konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

IV. Warunki zawierania umowy

1. Zamówienie na towar Użytkownik składa korzystając z "Koszyka".

2. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik powinien dokonać wyboru towarów i jego ilości, miejsce dostawy oraz formę Płatności. W przypadku gdy zamawiający nie składa Zamówienia za pośrednictwem swojego Konta przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien dokonać Rejestracji lub zalogować się na swoje Konto.

3. Z chwilą akceptacji Zamówienia przez Użytkownika Sprzedawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. W przypadku gdy Sprzedawca może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Użytkownika i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Użytkownik nie przestrzega niniejszego Regulaminu, Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia.

5. Sprzedawca dostarcza zamówiony przez Użytkownika towar za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką typu priorytet. Wyboru dostawcy dokonuje Użytkownik w trakcie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie właściwej opcji spośród wskazanych na stronie Księgarni. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Czas realizacji Zamówienia oraz opłata za dostawę jest uzależniona od wyboru dostawcy. Czas dostawy oraz jej koszty podane są w Cenniku znajdującym się na stronie Księgarni oraz w trakcie składania Zamówienia.

6. Czas realizacji Zamówienia liczy się do następnego dnia roboczego po przekazaniu Użytkownikowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, Czas realizacji Zamówień uzależniony jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

8. Wszystkie ceny podawane na stronach Księgarni wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

9. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Użytkownika cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obu Stron.

10. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych towarów po dokonaniu wyboru przez Użytkownika formy dostarczenia i formy płatności.

11. Sprzedawca dostarcza Zamówione towary w następujący sposób:

a.a) przesyłką kurierską - za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub

a.b) za pośrednictwem Poczty Polskiej - przesyłką priorytetową.

12. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, Księgarnia przyjmuje następujące formy płatności:

a) przedpłata - Użytkownik dokonuje płatności za Zamówiony towar przelewem bankowym na konto Sprzedawcy lub za pomocą karty kredytowej lub

b) za pobraniem - Użytkownik dokonuje płatności za Zamówiony towar w momencie odbioru przesyłki

13. Użytkownik zamawiający towary, które mają zostać dostarczone poza granicie Polski, może dokonać płatności wyłącznie w formie przedpłaty za pomocą karty kredytowej.

14. Sprzedawca potwierdza dokonanie płatności w formie przedpłaty, o której mowa w ust. 12 a powyżej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

15. Wszystkie towary oferowane w Księgarni są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

16. Użytkownik otrzymuje towar wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Otrzymanie faktury VAT uwarunkowane jest złożeniem odpowiedniego oświadczenia woli (w formie komentarza) przy składaniu Zamówienia lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (bok@tolle.pl).

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Księgarni, wprowadzania nowych towarów do oferty Księgarni i usuwania niedostępnych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Księgarni oraz wprowadzania w nich zmian, przy czym żadna z powyższych czynności nie może naruszać praw konsumentów.

V. Prawo odstąpienia

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od dnia wydania towaru, z zastrzeżeniem pkt. 3.

2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać aktualne dane Użytkownika oraz jego numer konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci zapłaconą cenę za towar. Do pisma Użytkownik powinien dołączyć otrzymany od Sprzedawcy paragon fiskalny lub inne potwierdzenie dokonanej sprzedaży.

3. Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, w przypadku usunięcia przez konsumenta oryginalnego opakowania z towaru będącego nagraniem audialnym, wizualnym lub zapisanym na informatycznych nośnikach danych.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

5. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy.

6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

VI. Reklamacje

1. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne towaru zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

3. Reklamacja powinna:

a) zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy

b) zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Zamawiającego, a w przypadku Zamawiających - Konsumentów powinna wskazywać wolę Zamawiającego, czy żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy Towar

c) zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Użytkownika - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz towaru. W przypadku gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez niego cenę.

6. Postanowienia ust. 3-5 mają odpowiednie zastosowanie do Zamawiających niebędących Konsumentami.

VII. Klub Tolle.pl

1. Zarejestrowany Użytkownik lub inna osoba korzystająca z serwisu internetowego Księgarni może poprzez wypełnienie formularza klubowicza znajdującego się na stronie serwisu internetowego Księgarni, w zakładce Klub Tolle.pl, uzyskać członkostwo w Klubie Tolle.pl.

2. Członkostwo w Klubie Tolle.pl jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Warunkiem uzyskania członkostwa jest:

a) akceptacja niniejszego Regulaminu

b) rejestracja

4. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza klubowicza, w którym osoba rejestrująca się podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do uzyskania członkostwa w Klubie Tolle.pl oraz realizacji uprawnień z niego wynikających.

5. Z chwilą dokonania Rejestracji w sposób, o którym mowa powyżej, osoba rejestrująca się uzyskuje członkostwo w Klubie Tolle.pl (Klubowicz).

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Spory rozpatrywane są przez sąd właściwości ogólnej określonej według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.tolle.pl.