TOP 50 - szczególnie polecamy!

KLIKNIJ i zobacz już teraz!

Gwarancja satysfakcji

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni i wysyłając je na adres:

Tolle.pl
"DANTE G. Baran, G. Fugiel spółka jawna"
ul. Ojcowska 1
31-344 Kraków

Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w księgarni internetowej Tolle.pl i odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w księgarni internetowej Tolle.pl i odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Koszty zwrotu towaru ponosi w tym przypadku Zamawiający. Sklep Tolle.pl gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej przez Zamawiającego do kasy sklepu. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy albo - w przypadku braku wskazania w treści oświadczenia numeru rachunku - na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata ceny. Płyty CD muszą być zwracane w nienaruszonym opakowaniu. W przeciwnym wypadku prawo do odstąpienia nie przysługuje. Zwrot powinien nastąpić wraz z wypełnionym formularzem ZWROT/REKLAMACJA. Wzór formularza w wersji papierowej otrzymuje Zamawiający wraz z zamówionym towarem, dostępny jest on także tutaj.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Zwrot powinien nastąpić wraz z wypełnionym formularzem ZWROT/REKLAMACJA. Wzór formularza w wersji papierowej otrzymuje Zamawiający wraz z zamówionym towarem, dostępny jest on także tutaj.

Jeżeli po otrzymaniu towaru znajdą Państwo w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, proszę odesłać go przesyłką pocztową pod adres: Tolle.pl, DANTE G.Baran, G.Fugiel sp.j., ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków. Tolle.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca przelewem na wskazane konto, natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Prosimy o zwracanie towaru wraz paragonem lub jego kopią.

Reklamacje dotyczące Towarów

DANTE G. Baran, G. Fugiel spółka jawna jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@tolle.pl. DANTE G. Baran, G. Fugiel spółka jawna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Zwrot powinien nastąpić wraz z wypełnionym formularzem ZWROT/REKLAMACJA. Wzór formularza w wersji papierowej otrzymuje Zamawiający wraz z zamówionym towarem, dostępny jest on także tutaj. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w następnym dniu roboczym po dacie otrzymania zwrotu reklamacyjnego. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu) lub zamawiający zażąda odstąpienia od umowy, sklep zwróci nabywcy równowartość poniesionych przez nabywcę kosztów.

DANTE G. Baran, G. Fugiel spółka jawna nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

DANTE G. Baran, G. Fugiel spółka jawna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DANTE G. Baran, G. Fugiel spółka jawna o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Tolle.pl
"DANTE G. Baran, G. Fugiel spółka jawna"
ul. Ojcowska 1,
31-344 Kraków

lub mailowo pod adres: pomoc@tolle.pl.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

DANTE G. Baran, G. Fugiel spółka jawna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.